Znajdź firmę:

§ 1 Postanowienia ogólne
Korzystając z serwisu http://polecanefirmy.info Klient potwierdza, że zapoznał się a także, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
Właścicielem portalu internetowego http://polecanefirmy.info (zwanego dalej: „Portalem”) jest firma Central Business Network z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej.
Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Portalu przez Klientów.
Usługodawca świadczy usługę prezentacji firmy Klienta na Portalu.
Umowa na Usługę zawierana jest na czas określony.
Faktura VAT przesłana zostanie na adres podany przez Klienta lub na adres poczty elektronicznej. Klienci wyrażają zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.
Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte na portalu http://polecanefirmy.info nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora.

§ 2 Definicje
Administrator – właściciel portalu http://polecanefirmy.info z siedzibą w Poznaniu;
Klient – przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, zawierający Umowę z Administratorem w celu zamieszczenia reklamy w Serwisie;
Usługodawca – firma Central Business Network z siedzibą w Poznaniu, będąca właścicielem praw do Portalu, uprawnioną do dysponowania jego zasobami;
Portal – oznacza portal internetowy, prowadzony przez Usługodawcę, dostępny na stronie internetowej;
Umowa – umowa zawierana między Usługodawcą, a Klientem na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminem;
Wpis (Usługa) – wpis do polecane-kancelarie.pl obejmujący informacje o firmie (tj. dane, opisy, grafiki) Nabywcy

§ 3 Zamówienie i płatności
Wszystkie ceny za Usługi wyrażone są w złotych polskich, są cenami
netto i nie zawierają podatku VAT.
Do kwoty wynagrodzenia netto, o której mowa w ust. 1 doliczony będzie
podatek VAT według obowiązujących stawek.
Klient składa Zamówienie na Usługi Usługodawcy telefonicznie lub
poprzez e-mail.
Cena określona przy każdym Zamówieniu telefonicznym jest wiążąca od
chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta,
jak i Usługodawcę.
W przypadku Zamówień składanych drogą elektroniczną, Klienta obowiązują
ceny prezentowane na Portalu w chwili składania Zamówienia.
Usługodawca każdorazowo wystawia fakturę VAT do Zamówienia.
Usługodawca, po złożeniu Zamówienia przez Klienta, wysyła przez firmę
Kurierską niniejszy Regulamin będący Umową o świadczeniu Usług na
rzecz Klienta oraz fakturę VAT na kwotę określoną podczas Zamówienia.
Klient jest zobowiązany dokonać płatności przesyłki Kurierowi na
wartość uzgodnioną podczas składania Zamówienia.
Usługodawca nie wystawia faktur VAT Klientowi bez zgody Klienta i bez Zamówienia.

§ 3 Odpowiedzialność Portalu
Portal ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
-szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
-szkody będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy;
-szkody wyrządzone Klientom nieumyślnie.
Portal zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego http://polecanefirmy.info w przypadku obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

§ 4 Prawa i obowiązki Klienta
Klient zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 5 Polityka prywatności, dane osobowe
Zawarcie Umowy jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy zawartej z Klientem. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
Prawa autorskie podlegają ochronie, przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.).

§ 6 Okres obowiązywania umowy
Umowa, w zakresie w jakim ma ona charakter terminowy jest zawarta na czas uzgodniony w drodze indywidualnych negocjacji pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
Jeżeli Usługodawca i Klient nie uzgodnią w drodze indywidualnych negocjacji okresu na jaki została zawarta umowa, umowa zawarta jest na czas określony 1 roku.
Okres na jaki została zawarta umowa liczy się od dnia zawarcia umowy i jest wymieniony na Fakturze VAT.

§ 7 Postanowienia końcowe
Administrator ma prawo do zmiany regulaminu.
W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym.
Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Klientami Umów.
Ewentualne spory między Usługodawcą a Klientem, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące dostępu do zasobów serwisu, lub też treści powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres:biuro@e-bns.pl
Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podanym w reklamacji.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej.

strona glówna | katalog branż | dodaj firmę | logowanie | kontakt | regulamin